dijous, de febrer 26, 2009

Resum 2

Un segment és una figura d’una dimensió. A partir dels segments podem fer els polígons, que són de dos dimensions i a partir d’aquests podem fer els políedres, que són de 3 dimensions.
Un segment és la part d’una recta que hi ha entre dos punts qualsevol. El segment té origen i final, és a dir, la seva longitud és infinita. Una recta no té origen ni final, i per tant, la seva longitud també és infinita. La semirecta és cada part que un punt divideix a una recta, té origen però no té final. I el punt és el primer objecte geomètric i origen de tots els altres. No té dimensions, s’anomenen amb lletres majúscules. A partir de dos punts es pot fer un segment. Totes aquestes figures són d’una dimensió.
Un polígon és una figura plana formada per segments en línia recta. A partir de tres segments es pot formar un polígon. Si un polígon és obert, ja no es considera polígon. Els polígons es poden classificar mirant els seus angles: recte, de 90º, agut, de menys de 90º i obtús, de més de 90º o mirant els costats: 3 costats, triangle, 4 costats quadrilàter, 5 costats, pentàgon, 6 costats, hexàgon, etc.
Dels polígons que tenen tots els angles iguals i tots els costats de la mateixa longitud, se’ls hi diu polígons regulars.
El triangle té dos propietats:
1. Els tres angles d’un triangle sempre sumen 180º.
2. La suma dels seus costats més petits ha de ser més gran que la longitud del costat més gran, sinó no es pot formar el triangle.
Els triangles és poden classificar segons els costats: equilàter, isòsceles i escalè i segons els angles: rectangle, acutangle i obtusangle.
Els quadrilàters es divideixen en paral·lelograms i trapezis, un paral·lelogram és un quadrilàter convex que té tots els costats paral·lels dos a dos. Hi ha quatre tipus de paral·lelograms: quadrat, rectangle, rombe i romboide.
Un trapezi és un quadrilàter convex que només dos dels costats són paral·lels. Hi ha tres tipus de trapezis: rectangle, isòsceles i escalè. Encara hi ha una altre categoria de quadrilàters, el trapezoide. El trapezoide no té cap costat paral·lel a un dels altres.
Un políedre és un sòlid limitat per quatre o més polígons anomenats cares. L’ordre d’un políedre és que les cares que estan en contacte amb un vèrtex.
Només hi ha cinc políedres regulars, perquè a partir dels que estan formats per pentàgons, els altres polígons regulars amb més cares (com el hexàgon, pentàgon...) sumen més de 360º i no es pot fer volum.
Els cinc políedres regulars són:


Si sumes les cares i els vèrtex d’un polígon regular i després li restes el nombre d’arestes, sempre és 2, sinó no és un políedre regular.

3 comentaris: