dijous, de febrer 26, 2009

Resum 2

Un segment és una figura d’una dimensió. A partir dels segments podem fer els polígons, que són de dos dimensions i a partir d’aquests podem fer els políedres, que són de 3 dimensions.
Un segment és la part d’una recta que hi ha entre dos punts qualsevol. El segment té origen i final, és a dir, la seva longitud és infinita. Una recta no té origen ni final, i per tant, la seva longitud també és infinita. La semirecta és cada part que un punt divideix a una recta, té origen però no té final. I el punt és el primer objecte geomètric i origen de tots els altres. No té dimensions, s’anomenen amb lletres majúscules. A partir de dos punts es pot fer un segment. Totes aquestes figures són d’una dimensió.
Un polígon és una figura plana formada per segments en línia recta. A partir de tres segments es pot formar un polígon. Si un polígon és obert, ja no es considera polígon. Els polígons es poden classificar mirant els seus angles: recte, de 90º, agut, de menys de 90º i obtús, de més de 90º o mirant els costats: 3 costats, triangle, 4 costats quadrilàter, 5 costats, pentàgon, 6 costats, hexàgon, etc.
Dels polígons que tenen tots els angles iguals i tots els costats de la mateixa longitud, se’ls hi diu polígons regulars.
El triangle té dos propietats:
1. Els tres angles d’un triangle sempre sumen 180º.
2. La suma dels seus costats més petits ha de ser més gran que la longitud del costat més gran, sinó no es pot formar el triangle.
Els triangles és poden classificar segons els costats: equilàter, isòsceles i escalè i segons els angles: rectangle, acutangle i obtusangle.
Els quadrilàters es divideixen en paral·lelograms i trapezis, un paral·lelogram és un quadrilàter convex que té tots els costats paral·lels dos a dos. Hi ha quatre tipus de paral·lelograms: quadrat, rectangle, rombe i romboide.
Un trapezi és un quadrilàter convex que només dos dels costats són paral·lels. Hi ha tres tipus de trapezis: rectangle, isòsceles i escalè. Encara hi ha una altre categoria de quadrilàters, el trapezoide. El trapezoide no té cap costat paral·lel a un dels altres.
Un políedre és un sòlid limitat per quatre o més polígons anomenats cares. L’ordre d’un políedre és que les cares que estan en contacte amb un vèrtex.
Només hi ha cinc políedres regulars, perquè a partir dels que estan formats per pentàgons, els altres polígons regulars amb més cares (com el hexàgon, pentàgon...) sumen més de 360º i no es pot fer volum.
Els cinc políedres regulars són:


Si sumes les cares i els vèrtex d’un polígon regular i després li restes el nombre d’arestes, sempre és 2, sinó no és un políedre regular.

dimecres, de febrer 25, 2009

Resum 1

Nombres amb signe
El signe + o – davant d’un número, significa sobre zero (+) o sota zero (-). Quan parlem de temperatures mai ens podem oblidar de posar el signe corresponent, el signe de graus i la C (centígrads), F (fahrenheit) o K (kelvin) segons el tipus de mesura que siguin. Exemple: +33ºC.
Hi ha uns altres signes que també els fem servir per aquest tema, el ≥ i el ≤ que serveixen per determinar si un nombre és més gran o més petit que un altre.
Quan les temperatures són sobre zero, la més alta sempre serà la que tingui el número més alt (Exemple: +2ºC ≤ +3ºC), però quan és sota zero, la temperatura més alta sempre és la que té el número més baix (Exemple: -33ºC ≥ -34ºC). Aquesta llei s’ha d’aplicar quan s’ordenen nombres positius o negatius, així és molt més fàcil.
Variacions de la temperatura
Les temperatures poden augmentar o disminuir, per tant les temperatures poden variar. Tenim dues maneres d’expressar-ho:
1. La temperatura ha augmentat x graus. Exemple: La temperatura ha passat de +3ºC a +8ºC: Ha augmentat 5ºC.
2. La variació de la temperatura és de x graus. Exemple: La temperatura ha passat de +3ºC a +8ºC: La variació de la temperatura és de +5ºC.
Per calcular la variació de la temperatura s’utilitza ∆T (vol dir: variació de temperatura). Vol dir que hem de restar la temperatura final per la inicial.
Ex: de 37ºC a 39ºC= ∆T 39 – 37= +2ºC.
Representació gràfica de les variacions
Les variacions indiquen el pas d’una temperatura a una altra. La representació de qualsevol variació sempre ha d’indicar la temperatura inicial, la temperatura final i la variació que hi ha hagut. Ho representem amb una fletxa.
La suma dels nombres amb signe
Per sumar o restar nombres amb signe, hem de fer el següent:
Quan ens trobem amb que els signes són diferents: +25ºC-40ºC, hem de restar els dos nombres i posar el signe del nombre més gran. Ex: +25ºC -40ºC= 40-25= -15ºC.
En canvi, quan ens trobem amb que els dos signe són iguals: +3ºC +15ºC, hem de sumar els dos nombres i posar el signe que tinguin tots dos. Ex: +3ºC +15ºC= 15+3= 18ºC.
Per tant, si sabem això, és molt fàcil saber el signe que tindrà una operació: +37+21= + , -122+42= -.
Sumes encadenades
Per fer sumes encadenades s’ha de fer en dos passos:
1. Sumar per separat tots els positius i tot els negatius.
2. Després fer una única resta.
Ex: +3-4+8-5-7+1= +3+8+1-4-5-7=+12-16= -4
La resta
Totes les variacions es calculen fent restes.
Hem dit que per fer les variacions hem de restar la temperatura final per la temperatura inicial, i llavors ens surt la variació corresponent. Però hi ha un problema per fer el càlcul, perquè hem de escriure:
T. Final T. Inicial Variació
+12 - +5 +7
Aquesta expressió és incorrecta.
Mai podem posar dos signes d’operació consecutius: +12-+5 (incorrecte), expressió correcta: +12-(+5). Hem de posar dos parèntesis, que serveixen per poder posar un signe, que serveix per indicar negatiu o positiu, darrera d’un signe d’operació.
Economia de símbols en les operacions amb enters
Per treure els parèntesis hi ha una regla:
+(+5)= +5
+(-5)= -5
-(+5)= -5
-(-5)= +5
Ex: +3-(+7)= +3-7= -4
La multiplicació i la divisió
Per multiplicar dos nombre amb signe, cal:
Primer s’ha de multiplicar els nombres sense el signe, i després posant el signe corresponent (com està explicat en l’apartat anterior).
Es millor posar el punt (·) que la creu (x). També és millor treure el + del primer nombre.
Ex: 4·(-5)= +20
I per fer la divisió s’ha de fer exactament igual però en comptes de multiplicar el nombre, s’ha de dividir.
Economia dels símbols amb la multiplicació
Es poden suprimir els símbols de la multiplicació entre una xifra i un parèntesi o entre dos parèntesis.
Exemples: (-7)·(-1)= (-7)(-1)= -7·(-1)= -7(-1)
Qualsevol nombre que no tingui signe, es pot entendre que es positiu.
Exemples: (+5)·(+3)= (+5)(+3)= (+5)·(3)= (+5)·3= +5·3= 5·3
No oblidis la prioritat d’operacions
Quan en una expressió matemàtica hi ha més d’una operació, hem de seguir un ordre determinat:
1r Parèntesi
2n Potències i arrels
3r Multiplicacions i divisions
4rt Sumes i restes

divendres, de febrer 20, 2009

CONCURS Fotografia Matemàtica

Aquesta és la meva foto matemàtica.

He triat aquesta foto perquè m'agrada l'afecte que fa la piloteta més petita (verda), que sembla que sigui més gran.

Però això passa perquè està just davant de la càmera.

Espero que us agradi!
"Teniu l'enllaç de la pàgina web del concurs enllaçat en el títol, així que feu click i xafardejeu una mica!"

Els meus CORREUS

Aquests són els meus dos correus electrònics:

xupaxup10@hotmail.com

lluisumbert.plamarcell@gmail.com

Si algun dia per alguna cosa meu d'enviar alguna cosa, ja sabeu! Gràcies

Ara us toca a vosaltres

Aquí podeu deixar el vostre correu (gmail) i així després podré penjar un llistat amb tots els vostres correus!
Gràcies